Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Personel Aydınlatma Metni

ADALI METAL PROFİL İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti olarak, çalışanlarımızın özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

Şirketimiz adına, siz değerli çalışanlarımız güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Kişisel Verilerin Toplanmasındaki Yasal Dayanak Nedir?

ADALI METAL PROFİL İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Personellerin verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; her türlü ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat ve tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek; size özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek; işyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle şube ve genel müdürlük binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek, işe giriş ve çıkışlarda yüz tanıma sistemi kullanmak, kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Kanallardan Toplanır?

Personelin kişisel verileri;

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile
 • Adayların ADALI METAL PROFİL İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’e elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile,
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden ADALI METAL PROFİL İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti adına işletilen hesaplar kanalı ile,
 • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, bilgi formları da dâhil vesair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
 • Referans kişiler aracılığı ile,
 • Binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek ile,
 • İşe giriş ve çıkışlarda yüz tanıma sistemi kullanmak ile,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile

ADALI METAL PROFİL İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan araştırmalar ile, toplanmaktadır. Bu bilgiler, ADALI METAL PROFİL İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’e daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ilgili kişinin aranan pozisyona uygun olup olmadığına karar verilmesi, istihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, ofis faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin objektif şekilde yapılabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, iş güvenliği mevzuatına uyum sağlanması, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması gayesi, Personelin işe giriş çıkış saatlerinin belirlenmesi, personelin işe gelip gelmediğinin belirlenmesi ile KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz;

 • Kimlik bilgileriniz: Kimlik fotokopisi, askerlik durum bilgisi, ehliyet
 • İletişim bilgileriniz: Telefon numarası, ikametgah, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Ofis içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)
 • Özlük bilgileriniz,
 • Gerekli olduğu kadarıyla sağlık bilgileriniz: hemogram testi, işitme testi, solunum testi, akciğer grafisi, glikoz testi,
 • Aile bireyleri ve yakınlarının bilgileri: nüfus kayıt örneği,
 • Çalışma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz: diploma,
 • Teknik, görsel ve işitsel bilgiler: işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları, fotoğraf
 • İşyeri güvenliği amacıyla sabıka kaydı bilgileri,
 • İşe giriş-çıkış bilgileri,
 • Referans bilgileridir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanların da, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri İnsan Kaynakları Departmanına iletmeleri beklenmektedir. ADALI METAL PROFİL İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,
 • Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti amacıyla, uygun olmadığına karar verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla,
 • Özellikle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesi kapsamında olmak üzere, Personel ‘in istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Personellere maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Çeşitli insan kaynakları uygulamaları amacıyla,
 • Acil tıbbi müdahaleler amacıyla,
 • Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Personel ‘in görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla;
 • Personel ‘in maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi amacıyla,
 • ADALI METAL PROFİL İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti , bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,
 • Ofis seyahatlerinin organize edilmesi amacıyla,
 • Acil durumların varlığı halinde Personel ’in kendi rızası ile
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;

 • Gerektiği durumlarda telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörleriyle,
 • Ofisin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketleriyle,
 • Çalışanlar için özel sağlık sigortası yaptırılması amacıyla sigorta şirketleriyle,
 • Yemek kartı verilmesi halinde yemek şirketleriyle,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,
 • Çalışanların görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla işyeri hekimiyle
 • Çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketler ile,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Saklanması

Personelimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, personelimizin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak personelimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte kişisel verileriniz, Kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer üçüncü kişilerle; ortaklarımız, insan kaynakları personelimiz, muhasebe, fabrika idari personeli ve doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile tüm faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden ADALI METAL PROFİL İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti sorumlu değildir.

Kişisel Verilerinizin Korunması

Güvenlik politikalarımızda belirtildiği üzere; Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Şirketimiz bu doğrultuda verilerinizin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve güvenliğini sağlamak adına gerekli teknik ve idari almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanundan Doğan Haklarınız Nelerdir?

KVKK’ nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

1. İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,

2. Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme.

3. Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme,

4. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,

5. Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,

6. Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen şirketimizce yapılacak masrafları, KVKK’ nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

Mevzuat gereğince, şirketimizin personel ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında, kişisel verileriniz şirketimiz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve tarafınızla herhangi bir ürün tanıtımı ya da pazarlaması için bağlantıya geçilmeyecektir.

Kişisel Verileriniz Hakkında Soru ve Talepleriniz mi Var?

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve sorularınızı, kvkk@kanat.com. Adresinden veya posta yoluyla “Bahçesaray Mah. 135. Cad. No:104/1 Aksaray’’ adresinden şirketimize bildirebilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir.

Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

1.2. Noter vasıtasıyla,

1.3. Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

1.4. İnternet sitesindeki KVKK Başvuru Formu için tıklayınız.

1.5. Aşağıdaki e-posta adresine gönderilecek e-posta

1.6. Aşağıdaki fiziki posta adresine gönderilecek imzalı posta veya kargo.

Unvan: ADALI METAL PROFİL İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

E-posta adresi: kvkk@kanat.com

Fiziki Posta adresi: Bahçesaray Mah. 135. Cad. No:104/1 Aksaray

Veri Sorumlusu: ADALI METAL PROFİL İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti